November 2nd Gordon Price takes us to Woodward’s Development